Met recirculeren 30% op meststoffen besparen

Chrysant
Aug
di 4

Verschillende bedrijven zijn huiverig voor het hergebruik van drainwater vanwege de kans op infectie door aaltjes of Verticillium. Deze twijfel kan worden weggenomen door een DNA analyse van het drainwater te laten nemen. Sommige bedrijven willen geen enkel risico lopen en zijn overgegaan tot de aanschaf van een drainontsmetter.

Na+ -cijfer:

Het percentage drainwater voor hergebruik is afhankelijk van met name het Na+-cijfer van het drainwater. Na voorregeling met het bassinwater mag het beregeningswater maximaal 2 mmol/l Na+ bevatten. Dit betekent dat bijvoorbeeld van drainwater met 6 mmol Na+, 33% kan worden gebruikt. 
Meestal bevat het drainwater naast het schadelijke Na+ en Cl- veel nuttige voedingselementen. Dit levert een besparing op van ongeveer 30% op de meststoffenrekening op jaarbasis. Als er sprake is van wisselende samenstelling van het drainwater is het raadzaam éénmaal per kwartaal een monster te laten nemen.

Bicarbonaat wegzuren:

Drainwater bevat vaak veel HCO3- (bicarbonaat). Veel bicarbonaat (meer dan 10 mmol/l) in het drainwater kan de PHKCl in de grond verhogen. Daarom is een pH regeling op de beregeningsinstallatie aan te bevelen bij hergebruik van drainwater. De gewenste pH van het water dat de kas in gaat na aanzuren ligt tussen de 5,5 en 6,0.
De hoeveelheid drain die wordt meegezogen is ook afhankelijk van de grootte van de draintank. Bij voldoende grootte kan meer worden meegezogen. Bij een kleinere drainwater-opvang kan soms beter een lager percentage drain worden meegezogen anders is de draintank te snel leeg. De hoeveelheid drain is uiteraard ook afhankelijk van het aanbod van voldoende drain. Als de hoeveelheid drain in de zomerperiode sterk af neemt dan kan dit ook betekenen dat er te weinig wordt beregend.

Naar het overzicht met alle teelttips